Putokaz na trećem putu u medicini

Rajacka škola zdravlja najveći deo svog sajta posvećuje promociji, unapređenju/poboljšanju zdravlja.

Polazeći od medjunarodnih konferencija unapređenja zdravlja i njihovoh deklaracija, posebno do one održane u Alma Ati 1978. gbodine, a posle nje i u Otavi 1988. godine,od vog clanka započinje objavljivanje delova izveštaja Evropske komisije o Efikasnosti promocije zdravlja i njene uloge na javno zdravlje nove Evrope.

EFIKASNOST UNAPAPREĐENJA/POBOLJŠANJA ZDRAVLJA I NJEGOV UTICAJ NA JAVNO ZDRAVLJE NOVE EVROPE

 

ŠTA PREDSTAVLJA OVAJ IZVEŠATJ I KOME SE ON OBRAĆA?

Izveštaj o kome je reč u ovom članku je plod dvanaestomesečnog  istraživanja i studije o efikasnosti jedne discipline koja je od ranije pozanata pod imenom "promocija zdravlja", u ovo članku i na sajtu Rajačke skole zdravlja biće prevođenja kao unapređenje/poboljšanje zdarvlja.

Eminentni univerziteti širom sveta su pozvani da istražuju poznate efekte programa promocije zdravlja i spčrečavanja nastanka bolesti koji se sprovode   u poslednjih 20 godina. Ne radi se o novim i originalnim istraživanjima,nego o pozivu ekspertima da sakupe rezulatte koji su postignuti tokom različitih istraživanja u toj oblasti. Srazmerno mogućnostima rezultati tih sinteza prošireni su i na druge sksperte iz oblasti politike, ekonomije, društva i one koji se bave zdravljem koji su pozvani da učestvuju u debati sa istraživačim promocije zdravlja i da protumače njihove rezultate. Međunarodni susreti ue vezi s tim održani su u Briselu i Parizu sa ciljem da se pronađu sredstva kako da se reši pitanje razmimoilaženja između političkih autoriteta na jedno strani i nauke i profesionalaca na drugoj. Centralno pitanje koje je zaokupilo pažnju bilo je: „Šta su dokazu da promocija zdavlja napreduje i da s eradi o strategiji zdarvlja usmerenoj ka poboljšanju narodnog zdravlja?“

Prvi deo ovog izveštaja može se shvatiti kao vodič koji će pokrenuti one koji donose odluke. Evidentira efikasnost unapređenja/poboljšanja zdravlja i fomruliše preporuke o merama koje treba preduzeti.

Drugi deoizvešaja detaljno predstavlja dokaze o postignutim rezultatima. On je namenjen savetnicima političara koji žele da prodube stdudiju o opštinm i posbenim pitanjima strategije unapređenja/poboljšanja zdravlja. U tom delu predstavljen je jedan slučaj unpaređenja/poboljšanja zdravlja u Kanadi, gde je opisano kako sredina pogodna zdravlju organizuje i oživljava zdravstvenu službu te zemlje.

Ovaj izveštaj nema za cilj da obuči čitaoca kako da interveniše u ooblasti unapreženja/ poboljšanja zdravlja, nego zahteva od njih da usmere pažnju na efekte i efikasnost promocije zdravlja. U svakom poglavlju Drugog dela, ispituju zdravstvene, socijalne, ekonomske i politčke uticaje promocije zdravlja i izvode o tome zaključke.

 

Cilj je da se pokrene debata u Evropi koja se sprema da formuliše nove okvire javnog zdarvlja.

 

KRATKI VODIČ UNAPREĐENJA/POBOLJŠANJA ZDRAVLJA

Profesionalno bavljenje promocijom zdravlja steklo je međunarodni obavezujući značaj 1986. godine dobivši u Otavskj povelji mogućnost daljeg razvoja. Otavska povelja je obezbedila okvir razvoja promocije zdravlja u narednom periodu. Bilo je normalno da Povelja jednog dana nastane u Kanadi. Početkom 70.-ih, ministar zdravlja i društvenog u to vreme, objavio je  izveštaj kontroverznog sadržaja u kome tvrdi da stanje zdravlja medicina i sistem zdravstvene zaštite u manjoj meri unapređuju, i predložio da promocija zdravlja postane osnovna strategija poboljšanja zdravlja i kvaliteta života.

Otavska Povelja formuliše pet glavnih strategija koje čine kičmu prakse i izradu politike pomocije zdravlja. Te strategije su:

-          elboracija politike koja pogoduje zdarvlju,

-          stvaranje sredine pogodne za zdravlje,

-          jačanje aktivnosti na nivou komune,

-          razvijanje individualnih sklonosti od koristi za zdravlje i

-          reorijentacija zdravstvenih službi na aktivnosti unapreženja/poboljšanja zdravlja.

 

Reč je o procesu u toku kojeg se u dogovoru sa stanovništvom i primenom ovih strategija obezbeđuje najveće moguća kontrole nad sopstvenim zdravljem i njegovo unapređenje/poboljšanje.

Važno je shvatiti promociju zdravlja kao „proces“. Ne radi se sam o teorijskoj definiciji; u praksi to su stvari koje se događaju. Ako neko prestane da puši duvan, na primer, a to je učinio pošto je video obaveštenje o štetnosti duvana, razgovorao sa lekarom ili je to učinio pod pritiskom prijatelja, ili je izgubio roditelja, koji je umro od raka na plućima, teško je odrediti okolnosti koje su doprinele tome, ali ono što je jedino važno je da je osoba defintivno prestala da puši duvan. Promocija zdravlja se vezuje za za rezultat. Rezulati se razlikuju od slučaja do slučaja, ali oni doprinose skoro uvek poboljšanju kvaliteta života katkad na duže vreme. Promocija zzdravlja nije uvek čudotvorno rešenje.

Promocija zdravlja, kada je efikasna, razvoji individualne sposobnosti i načine za aktivnost i kapacitet grupa i zajednice da preduzmu  kolektivne mere ovladavanja nad determinantama zdravlja.

Kada je efikasno unapređivanje zdravlja dovodi do promena determinanata zdravlja, onih koje odražavaju kako indirektnu kontrolu ( kao što je zdavstveno ponašanje i javljanje zdravstvenoj službi) tako i onih koje proizilaze iz direktne kontrole kao što su društveni, ekonomski i ekološki uslovi života. Siromaštvo, standardi stanovanja, pijaća voda rat su činioci koji utiču na stanje zdarvlja naroda. U toku 20 poslednjih godina, pribeglo se promociji zdravlja kao neizbežnoj strategiji u borbi potivu nejednakosti.

Otavska povelja je udarila temelj na kome je nastavljano da se gradi  zahvalajujući međunarodnim konferencijama u koje su odražane u Adelaidi, u Australiji 1988., u Sundssval-u, u Švedskoj 1991., u Džakarti, u Indoneziji 1997. i u Meksiku 2000. godine.

Tokom procesa o kome je reč nekoliko krucijalnih elemenata su identifikovani koji su imali za cilj povećanje zdravlja naroda, podizanje kvaliteta života i predlaganje ekonomskih  rešenja koja mogu da zažive radi rešavanja problema u vezi zdravlja. Podržano je sledeće:

-globalnim pristupom pozivati se na pet strategija promocije zdravlja iz Otavske povelje kao najefikasnije,

- pojedine sredine, kao što su škole, radna mesta, gradovi i lokalni kolektivi pružaju mogućnost za akciju promocije zdravlja uspostavljanjem  konkretnih i efikasnih aktivnosti,

- populacije koje su zahvađene nekim zdravstvenim problemom treba da budu u srcu programa aktivnosti unapređenja/poboljšanja zdravlja i procesa od odlučnog značaja koji bi garantovali istinsku efikasnost,

- pravi pristup vaspitanju i obaveštavanju na jeziku i na prilagođen način je suštinski.

Promocija zdravlja je ulaganje od najvećeg značaja i nezaobilazni element ekonomskog i socijalnog razvoja. Deklaracija nastala na IV medjunarodnoj konferenciji unapređivanja zdavlja održanoj u Džakarti savetuje neobične intervencije u smislu formiranja novih partnera da bi se izradile strategije promocije zdravlja i prihvatio pristup zasnovan na ubedljivim podacima za izradu politika i praktičnih intervencija u toj oblasti. Ova izveštaj je ustvari putokaz u razvoju unapređenja/poboljšanja zdravlja.

Objašnjenje:  Promocija zdravlja = unapređenje/poboljšanje zdravlja

Preveo za sajt: Dr Petar Paunović