Rajačka škola zdravlja

Rajačka škola zdravlja je akademska ideja koja okuplja jedan broj intelektualaca, profesionalaca u raznim oblastima nauke, kojima je stalo da se zdravlje čuva i unapređuje. Bavi se obaveštavanjem o zdravlju šireći svakodenvno poruke, savete i upustva kako da se unapređuje zdravlje i zdravstevnim prosvećivanjem stanovništva na području Timočke krajine. Rajačka škola zdravlja sarađuje sa brojnim institucijama: Institutima za istoriju u Beogradu, istorijskim arhivima u Zaječaru, Negotinu i Nišu i Arhivim negotinske crkve, Zvodom za javno zdravlje „Timok“, Medicinskom centrom, Medicinskom školom u Zaječaru i Podružnicom Srpskog lekarskog društva u Zaječaru i Sekcijom za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva u Beogradu.

Svoje aktivnosti materijalizuje svakodnevno posredstvom talasa „Radio- Magnuma“ u Zaječaru i pisanjem članaka za novine (Politika, Timok – kolumna, negotinskoj reviji „Zavičaj“, za dijsporu na Zapadu, u borskoji reviji „Puls Istoka“ - kolumna), u zaječarskim časopisima „Razvitak“, Timočki medicinski glasnik“, „Arhivsko nasleđe“, negotinskom „Baštiniku“ i Buktinji“ i u zbornicima radova sa sa naučno-stručnih skupova „Istorija medicine, farmacije et veterine i narodna zdavstvena kultura“ i “Ekološka istina“. Pored „Radio – Magnuma“ ideje o zdrarvlju i njegovom čuvanju i unpređivanju šire lokalne televizijske stanice u Zaječaru i Nagotinu. Do sada su objavljene knjige „Škole i zdravlje“, „Geografija zdravlja“ i „Higijenske ustanove na području Timočke oblasti između I i II svestkog rata“ i 16 brojeva publikacije „Treći put u medicini“ u kojoj se nalaz članci o unpaređivanju zdravlja i prevodi takvih članaka iz strane literature. 

Objavljeni su rukopisi:“Traganje za zdravljem (putopis, u kojem su opisi 45 sela na području Timočke krajine sa fotoalbumima, „Mala istorija Timočke krajine“, „Nadrilekarstvo i nadrilekari Timočke krajine – monografija). i „Priče o zdravlju – Ekonomija svakodnevnog života i zdravlje“, sa pričama o zdravlju za svaki dan, ukupno 365 priča + jedna, za svaki dan u godini po jedna i jedna još, kada je godina prestupna. Završeno je pisanje knjige „Kratka istiorija preventivne medicine Timočke krajine“, istorijat medicinskih struka preventivne medicine na pomenutom području.

Na medijima „Radio – Magnum“i TV „Best“ u Zaječaru realizovani su zdravstveno vaspitni projekti o upotrebi i zloupotrebi psihoaktivnih substanci i polnom razviću, za mlade, na negotinskoj televiziji TV „Trans“ zdravstveno- vaspitni projekat o polnom razviću i na „B 92“; i TV „Pinku“ po nekoliko emisija o nadrilekarstvu u Timočkoj krajini. Dobra saradnja popstoji i sa zaječarskom TV „Fira“. Rajačka škola zdravlja dobro sarađuje sa bibliotekama u Boru i Negotinu.

U poslednjih nekoliko godina, dr Petar Paunović, učitelj zdravlja Rajačke škole zdravlja, održao je više predavanje za licence lekara u Boru i Zaječaru, dok je u vreme epidemije Covid-19 objavio u izdanju Rajačke narodne škole zdravlja tri knjige o ovoj pošasti koja je pritisla sve zemlje sveta: „Priča o korona virusu, zdravstvene pouke“ juna 2020., „Eho Kovid 19 – Negotinske krajine“ avgusta 2020. i „Lokvanji“ u decembru 2020. godine.


Realizovana su dva pojekta: „Leksikon zdravstvene kulture Timočke krajine (www. leksikon.zavod.rs)“ i istraživački projekt:„Brak i bračni odnosi na području negotinskog protoprezviterata u XIX veku“. Sve aktivnosti Rajačke škole zdravlja obavljaju se redovno, istrajno, predano – dobrovoljno!
Pokretač ove akademske ideje, kreator koncepta i sadržaja, i glavni „pokazivač pravca“ njenog razvoja i materijalizacije je dr Petar Paunović, učitelj zdralja“.

Rajačka škola zdravlja je osnovana 1.11.2001. godine mld. Sastanak je bio na Rajačkim pivnicama, ali je i pre toga na sajtu Zdravstvenog centra Bor promovisana škola zdravlje i započeto je objavljivanje tekstova 31. decembra 2002. godine kao nastavak Škole zdravlje Timočke Krajine.

U Beogradu u Institutu za javno zdravlje Batut je održana javna promocija Rajačke škole zdravlja 6. avgusta 2009. godine prisutni Dr Petar Paunović, Srebrica Knežević, Slavica Žižić Borjanović, Milan Rajčević i dr.

Rajačka škola zdravlja osnovana je 2001. godine na Rajačkim pivnicama. Osnivači su: Dr Petar Paunović, Mladen Dumitrašković, Dragan i Violeta Stojmenović, Dr Slavica Žižić-Borjanović, Vesna i Goran Obrenović, dr Ljuba Đorđević, Dragan Topić, Miodrag Todorović i Miodrag Kostić. Sedište je u Rajcu, u „Vili Lasti“. Tamo postoji biblioteka sa oko 5 000 knjiga. Stručna literatura u vezi unapređenja zdravlja na srpskom i stranim jezicima. Ima i časopisa iz Francuske i Kanade. I 100 ukoričenh brojeva časopisa „Zdravstveno vaspitanje“.

Dr Petar Paunović, učitelj zdravlja
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram