Politika privatnosti i
Uputstvo i poziv za autore

Ukoliko ste zainteresovani da objavite tekstove, fotografije, kratke filmove, zvučne zapise, sopstvene autorske književne radove na teme koje korespondiraju sa temama proklamovanim na našem sajtu koje imaju u fokusu ili delom se odnose na Istočnu Srbiju, kao i teme od šireg značaja za Srbiju, koje imaju bilo kakvih dodirnih tačaka sa Istočnom Srbijom - podržaćemo vaše stvaralačke impulse i traganja.

Vaš tekstualni prilog može biti napisan ćirilicom ili latinicom, treba da ima na početku kratak sažetak teksta i nekoliko ključnih reči. Uz tekst su poželjni i prilozi, ako ih ima, u vidu fotografija, dokumenata i slično, kao i obavezno navođenje proverljivih izvora i podatke o vama kao autoru koje bi smo uz vaš prilog objavili. Ukoliko se radi o originalnom autorskom književnom, video ili audio delu potrebno je dodati informacije o vama kao autoru, izdavaču (ako ste delo objavili, ili napomenu da još nije objavljeno), godinu i mesto izdanja ili javne prezentacije.

Svi radovi se na sajtu objavljuju pod CC BY-SA licencom, sem ako autor ne insistira na nekoj drugoj licenci odnosno odobrenju za objavljivanje.

Radovi koji budu odabrani za publikovanje, biće objavljeni na sajtu i popularisani putem društvenih mreža.

Za sve kontakte i pitanja na raspolaganju smo na adresi: dmld@rsz.rs
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram