Priče o zdravlju

Napisane narodnim jezikom, zasnovane iz apoteke svakodnevnog života one treba da se vrate u svakodevni život i doprinesu većoj proizvodnji zdravlja kako u pojednicu, tako i u porodici i zajednici.
Pročitajte još...novih priča

Ginekološko-akušerska služba bolnice u Zaječaru
Pripremila: Dr Vera Najdanović Mandić

Davne 1868. godine je otvorena prva bolnica u Zaječaru, koji je tada imao 3500 stanovnika. Tri godine kasnije, 1871. u Zaječar dolazi i radi Stevan Mačaj, kao okružni fizikus i prvi ginekolog-akušer na ovom prostoru.
Grad se širi, broj stanovnika raste na 9000, kao i njihove potrebe za lečenjem. Kapacitet bolnice se uvećava. Izgradnja namenskog objekta za novu bolnicu počinje 1906. godine, i to na lokaciji, gde je na drugom spratu izdvojeno porodilište. 
Detaljnije...

O demagogiji i demagozima

Da li znate šta je demagogija, a šta su demagozi?
Kada je nastao termin demagogija, značio je vođenje naroda, a danas on znači zavođenje naroda.
Zavođenje naroda u ime opštih, narodnih interesa, radi svojih.
Ko zavodi narod?
Pročitajte još...

Covid paralele...

Rаdnа grupа Ministаrstvа zdrаvljа zа pоstupаnjе u uslоvimа pаndеmiје COVID-19 nа sеdnici оdržаnој u Institutu zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” dоnеlа је prеpоruке zа pоstupаnjе nа nivоu primаrnе zdrаvstvеnе zаštitе, bоlničкih ustаnоvа...
Pročitajte još...

Naši saradnici pišu

Razmatranja, istraživanja, refleksije, pouke autora saradnika Rajačke škole zdravlja o zdravlju i znanju...
Pročitajte još...

Rajačka škola zdravlja

Rajačka škola zdravlja je akademska ideja koja okuplja jedan broj intelektualaca, profesionalaca u raznim oblastima nauke, kojima je stalo da se zdravlje čuva i unapređuje. Bavi se obaveštavanjem o zdravlju šireći svakodenvno poruke, savete i upustva kako da se unapređuje zdravlje i zdravstevnim prosvećivanjem stanovništva na području Timočke krajine. Rajačka škola zdravlja sarađuje sa brojnim institucijama: Institutima za istoriju u Beogradu, istorijskim arhivima u Zaječaru, Negotinu i Nišu i Arhivim negotinske crkve, Zvodom za javno zdravlje „Timok“, Medicinskom centrom, Medicinskom školom u Zaječaru i Podružnicom Srpskog lekarskog društva u Zaječaru i Sekcijom za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva u Beogradu.

Svoje aktivnosti materijalizuje svakodnevno posredstvom talasa „Radio- Magnuma“ u Zaječaru i pisanjem članaka za novine (Politika, Timok – kolumna, negotinskoj reviji „Zavičaj“, za dijsporu na Zapadu, u borskoji reviji „Puls Istoka“ - kolumna), u zaječarskim časopisima „Razvitak“, Timočki medicinski glasnik“, „Arhivsko nasleđe“, negotinskom „Baštiniku“ i Buktinji“ i u zbornicima radova sa sa naučno-stručnih skupova „Istorija medicine, farmacije et veterine i narodna zdavstvena kultura“ i “Ekološka istina“. Pored „Radio – Magnuma“ ideje o zdrarvlju i njegovom čuvanju i unpređivanju šire lokalne televizijske stanice u Zaječaru i Nagotinu. Do sada su objavljene knjige „Škole i zdravlje“, „Geografija zdravlja“ i „Higijenske ustanove na području Timočke oblasti između I i II svestkog rata“ i 16 brojeva publikacije „Treći put u medicini“ u kojoj se nalaz članci o unpaređivanju zdravlja i prevodi takvih članaka iz strane literature. 

Objavljeni su rukopisi:“Traganje za zdravljem (putopis, u kojem su opisi 45 sela na području Timočke krajine sa fotoalbumima, „Mala istorija Timočke krajine“, „Nadrilekarstvo i nadrilekari Timočke krajine – monografija). i „Priče o zdravlju – Ekonomija svakodnevnog života i zdravlje“, sa pričama o zdravlju za svaki dan, ukupno 365 priča + jedna, za svaki dan u godini po jedna i jedna još, kada je godina prestupna. Završeno je pisanje knjige „Kratka istiorija preventivne medicine Timočke krajine“, istorijat medicinskih struka preventivne medicine na pomenutom području.

Na medijima „Radio – Magnum“i TV „Best“ u Zaječaru realizovani su zdravstveno vaspitni projekti o upotrebi i zloupotrebi psihoaktivnih substanci i polnom razviću, za mlade, na negotinskoj televiziji TV „Trans“ zdravstveno- vaspitni projekat o polnom razviću i na „B 92“; i TV „Pinku“ po nekoliko emisija o nadrilekarstvu u Timočkoj krajini. Dobra saradnja popstoji i sa zaječarskom TV „Fira“. Rajačka škola zdravlja dobro sarađuje sa bibliotekama u Boru i Negotinu.

U poslednjih nekoliko godina, dr Petar Paunović, učitelj zdravlja Rajačke škole zdravlja, održao je više predavanje za licence lekara u Boru i Zaječaru, dok je u vreme epidemije Covid-19 objavio u izdanju Rajačke narodne škole zdravlja tri knjige o ovoj pošasti koja je pritisla sve zemlje sveta: „Priča o korona virusu, zdravstvene pouke“ juna 2020., „Eho Kovid 19 – Negotinske krajine“ avgusta 2020. i „Lokvanji“ u decembru 2020. godine.


Realizovana su dva pojekta: „Leksikon zdravstvene kulture Timočke krajine (www. leksikon.zavod.rs)“ i istraživački projekt:„Brak i bračni odnosi na području negotinskog protoprezviterata u XIX veku“. Sve aktivnosti Rajačke škole zdravlja obavljaju se redovno, istrajno, predano – dobrovoljno!
Pokretač ove akademske ideje, kreator koncepta i sadržaja, i glavni „pokazivač pravca“ njenog razvoja i materijalizacije je dr Petar Paunović, učitelj zdralja“.

Rajačka škola zdravlja je osnovana 1.11.2001. godine mld. Sastanak je bio na Rajačkim pivnicama, ali je i pre toga na sajtu Zdravstvenog centra Bor promovisana škola zdravlje i započeto je objavljivanje tekstova 31. decembra 2002. godine kao nastavak Škole zdravlje Timočke Krajine.

U Beogradu u Institutu za javno zdravlje Batut je održana javna promocija Rajačke škole zdravlja 6. avgusta 2009. godine prisutni Dr Petar Paunović, Srebrica Knežević, Slavica Žižić Borjanović, Milan Rajčević i dr.

Rajačka škola zdravlja osnovana je 2001. godine na Rajačkim pivnicama. Osnivači su: Dr Petar Paunović, Mladen Dumitrašković, Dragan i Violeta Stojmenović, Dr Slavica Žižić-Borjanović, Vesna i Goran Obrenović, dr Ljuba Đorđević, Dragan Topić, Miodrag Todorović i Miodrag Kostić. Sedište je u Rajcu, u „Vili Lasti“. Tamo postoji biblioteka sa oko 5 000 knjiga. Stručna literatura u vezi unapređenja zdravlja na srpskom i stranim jezicima. Ima i časopisa iz Francuske i Kanade. I 100 ukoričenh brojeva časopisa „Zdravstveno vaspitanje“.

Dr Petar Paunović, učitelj zdravlja
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram